142. člen – Zakon o dedovanju (ZD-NPB6)

(1) Dedič je odgovoren za zapustnikove dolgove do višine vrednosti podedovanega premoženja.

(2) Dedič, ki se je odpovedal dediščini, ni odgovoren za zapustnikove dolgove.

(3) Če je več dedičev, so ti nerazdelno odgovorni za zapustnikove dolgove, in sicer vsak do višine vrednosti svojega dednega deleža, ne glede na to, ali je delitev dediščine že izvršena ali ne.

(4) Med dediči se delijo dolgovi v sorazmerju z njihovimi dednimi deleži, če ni v oporoki drugače določeno.

Kako se dedič odpove dedovanju?

Dedič se dedovanju ne more odpovedati, če je z zapuščino ali delom zapuščine že razpolagal razen, če je v zapuščino posegel, da bi jo ohranil (popravil itd.).

Delna odpoved dediščini ni mogoča, dedič se lahko tako odpove ali celotnemu delu zapuščine, ki mu pripada ali ga prevzame in s tem odgovarja za dolgove (v kolikor so nastali).

Je pa potrebno vedeti, da v kolikor se podpiše izjava o odpovedi zapuščine s strani dedičev, je več ni možno preklicati. Takšna dokumentacijo lahko posredujete sodišču v pisni obliki ali to uredite na dedni razpravi.

Dedič ima seveda možnost odpovedati pravico o dedovanju tudi pred smrtjo zapustnika,za kar mora imeti podpisan sporazum z zapustnikom, ki mora biti notarsko overjen.

Rezultat iskanja slik za oporoka