Povečano število osebnih stečajev se nadaljuje tudi v letu 2016

“Povečano število osebnih stečajev se nadaljuje tudi v letu 2016″,” v prvi polovici leta  je bilo skupaj začetih 2258 osebnih stečajev nad fizičnimi osebami, kar je za 27 odstotkov več kot v istem obdobju lansko leto.

V mesecu juniju 2015 je bilo nad pravnimi osebami začetih 72 stečajnih postopkov, v prvi polovici letošnjega leta pa skupaj 517 stečajev, kar je 23 odstotkov manj kot v istem obdobju leta 2014.

Pri samostojnih podjetnikih, v primerjavi s prvimi šestimi meseci leta 2014, število začetih stečajnih postopkov močno narašča. V prvih šestih mesecih letošnjega leta je tako nad samostojnimi podjetniki začetih 89 stečajnih postopkov ali 23 odstotkov več kot v istem obdobju lani.

Nekaj več kot v istem obdobju lanskega leta je začetih postopkov poenostavljene prisilne poravnave. Teh je bilo v prvih šestih mesecih letos kar 60, lansko leto v istem obdobju pa 55.

Med preostalimi podatki za junij 2015 smo zasledili, da ni bilo začetih likvidacijskih postopkov (skupaj v prvih šestih mesecih jih je bilo začetih osem), ne postopkov preventivnega prestrukturiranja (do konca junija začeti le trije postopki) in ne stečajnih postopkov nad premoženjem izbrisanih pravnih oseb (skupaj v prvih šestih mesecih 14).

Konec junija 2015 tako poslovni register v Sloveniji beleži za 474 subjektov več kot pred mesecem in 6091 več kot pred natanko enim letom. Večino povečanja števila pravnih oseb  gre pripisati gospodarskim subjektom, predvsem visokemu številu vpisov novih samostojnih podjetnikov.

V juniju  2015 je tako je v register vpisanih 1068 novih samostojnih podjetnikov in 442 gospodarskih družb. ”

“Osebni stečaj”– kaj je to?

Osebni stečaj je postopek v katerem fizična oseba zaradi previsokih dolgov, le-te poskuša poplačati s svojim premoženjem, ter za del dolgov pa celo doseže njihov odpust.

Kdo je upravičen do osebnega stečaja?

Osebni stečaj je namenjen fizičnim osebam. Prav tako je namenjen samostojnim podjetnikom (s.p.-jem).

Kateri dolgovi se ne odpustijo?

Z odpustom zastarajo vsi dolgovi, razen privilegiranih,ki so naslednji: – odškodnin zaradi dela, – preživnin, – prispevkov za delovno razmerje za zadnjih 12 mesecev

Kdaj lahko predlagamo osebni stečaj?

Oseba lahko predlaga osebni stečaj, če je nelikvidna ali prezadolžena.

Kakšne so ovire pri za odpust obveznosti?

 • če dolžnik sodišču  ne posreduje poročila  o stanju svojega premoženja
 • če ne izpolnjuje svojih obveznosti do delodajalca oz. si  ne išče dela, če ni zaposlen
 • če je bil  dolžnik pravnomočno obsojen  za kazniva dejanja proti premoženju ali gospodarstvu, ki še ni izbrisano;
 • če se dolžnik  ne drži omejitev  svoje poslovne sposobnosti;
 • če je dajal DURS-u  neresnične, nepravilne podatke
 • če je v zadnjih treh letih pred uvedbo stečaja  prevzemal nesorazmerne obveznosti , ali razpolagal s svojim premoženjem neodplačno ali za neznatno plačilo.
 • če še ni preteklo  10 let od zadnjega  osebnega stečaja

Cilj tega postopka je, da se ta oseba postavi na noge in poskusi zaživeti brez dolgov.

Kakšna je potrebna dokumentacija za začetek osebnega stečaja?

Dolžnik lahko začne postopek osebnega stečaja tako, da na pristojno okrožno sodišče vloži predlog za začetek osebnega stečaja, ter poročilo o stanju premoženja in izjavo o morebitnih ovirah za odpust obveznosti. To izjavo je potrebno predhodno tudi overiti pri notarju. Pri slednjem mora predložiti stanje celotnega premoženja, vendar ločeno osebno premoženje in tisto iz poslovnih knjig. Predložiti mora podatke o vseh TRR ter o vseh svojih prejemkih (plače, pokojnine,socialnih transferjih ipd.).

Kakšni so stroški začetka osebnega stečaja?

dolžnik, ki sam predlaga osebni stečaj, na podlagi  Zakona o sodnih taksah (tarifna št. 5.1) , oproščen plačila sodne takse za začetek stečaja.

Kaj pomeni osebni stečaj za posameznika?

Dolžnika v osebnem stečaju zastopa stečajni upravitelj.

Dolžnik, ki je v osebnem stečaju tako ne more:

 • se odpovedati dediščini ali drugim premoženjskim pravicam.
 • samostojni podjetnik oz. zasebnik ne more opravljati svoje dejavnosti, saj mu status preneha,
 • odpreti novega transakcijskega ali drugega računa
 • sklepati pogodb in opravljati drugih poslov ali dejanj, katerih predmet je razpolaganje z njegovim premoženjem, ki spada v stečajno maso,
 • brez soglasja sodišča najeti posojila ali dati poroštva

Kaj zajema stečajna masa?

Če stečajni dolžnik prejema:

 • plačo,
 • nadomestilo plače,
 • odškodnino zaradi izgube ali zmanjšanja delovne sposobnosti,
 • odškodnino zaradi začasne brezposelnosti,
 • plačila za delo obsojencev v kazenskih zavodih,

gre pri teh prihodkih v stečajno maso znesek nad minimalno plačo (3. odst. 389. člena  ZFPPIPP ).

Ostali prejemki so izvzeti iz stečajne mase do višine zneska 76% bruto minimalne plače.

Če stečajni dolžnik preživlja družinskega člana ali drugo osebo, ki jo mora preživljati po zakonu, pa se ta znesek dvigne še do višine prejemka, določenega za osebo, ki jo preživlja dolžnik, po merilih, ki jih določa zakon, ki ureja socialno varstvo, za dodelitev denarne socialne pomoči.

Ali gre v stečajno maso tudi nepremičnina (hiša, stanovanje), ki je v lasti stečajnega dolžnika in v njej prebiva (s svojo družino)?

Seveda.

Ali se lahko stečajni dolžnik dokler je v osebnem stečaju odpove dedovanju?

Stečajni dolžnik v osebnem stečaju se dedovanju ne more odpovedati. Njegova dediščina tako postane del stečajne mase.

Lahko stečajni dolžnik, preden začne osebni stečaj, proda ali podari svoje premoženje (denimo nepremičnino)?

Lahko vendar pa lahko v tem primeru stečajni upravitelj, če sumi, da je bila stečajna masa oškodovana, takšne posle, ki se zgodijo v roku 3. let pred osebnega stečaja izpodbija in premoženje vrne v stečajno maso.

Se lahko zaposlim, če sem v osebnem stečaju?

Lahko se zaposlite ampak tem primeru gre ostanek nad minimalno plačo (skupaj z drugimi prejemki) v stečajno maso.

Gre v stečajno maso lahko tudi premoženje mojega zakonskega partnerja?

V stečajno maso spadajo prihodki in premoženje stečajnega dolžnika. Lahko pa stečajni upravitelj zahteva, da gre v stečajno maso del skupnega premoženja zakoncev, ki je formalno v lasti drugega zakonca.

Se lahko za osebni stečaj odločim če tudi nimam premoženja?

Da. Rezultat tega je, da v tem primeru ni stečajne mase iz katere bi se upniki stečajnega dolžnika poplačali. Ni pa to ovira, za začetek osebnega stečaja. “